Speciální práce

Stavební chemie

Stejně jako v ostatních průmyslových oborech, tak i ve stavebnictví, se dá při znalosti vlastností reaktivních syntetických pryskyřic, výhodně využít jejich vlastností. Zdůrazňujeme to proto, že při zpracování těchto pryskyřic probíhá přesně definovaná chemická reakce, jejíž dovedení do optimálního konečného stavu přímo na stavbě nemusí být vždy jednoduché. Se zpracováním syntetických pryskyřic za různých, často i extrémních podmínek, mají pracovníci DELTAFLOR plus spol. s r.o. dlouholeté a příznivé zkušenosti.

Povrchová úprava jímek:

ŽB jímky na skladování různých kapalin, resp. jímky záchytné a havarijní, obsahují různá média, jejichž únik by tvořil ekologickou zátěž. Současný technický stav těchto jímek je často námětem do diskuse. Opět platí, že po stavebním průzkumu, očištění a případné sanaci, se provede oprava prasklin injektáží. V úzké návaznosti na požadavky uživatele se provede některá z finálních povrchových úprav:

 • nátěr (pružný, robustní, nebo chemicky odolný)
 • zatěsnění některým z materiálů iniciujících hloubkovou krystalizaci (Xypex, Penetron, ap.)
 • vylaminování s použitím skleněné, kevlarové, příp. jiné tkaniny
 • vložené nádoby z odolného termoplastu + zatěsnění. Nabízíme možnost trvalého monitorování a okamžitého hlášení v případě úniku media, aby se předešlo ekologické zátěži.
Opravená havarijní jímka na ropné produkty Vysoce chemicky odolná podlaha ve skladu nebezpečných látek
Opravená havarijní jímka na ropné produkty Vysoce chemicky odolná podlaha ve skladu nebezpečných látek

Injektáže betonů:

Používají se tam, kde je třeba odstranit trhliny a obnovit původní únosnost, odstranit pórovitost a mezerovitost betonu, vyplnit prostory na styku konstrukcí, nebo zajistit těsnost proti průsaku kapalin. Vedle cementových suspenzí a materiálů z vodního skla se pro injektáže používají:

 • epoxidy s různou modifikací (prostředí horké,
  vlhké, chemické vč. radiačního záření)
 • polyuretany jedno, vícesložkové
  (i napěnitelné)
 • metylmetakryláty včetně gelů
Injektáž žel. bet. nosníku jeřábové dráhy
  Injektáž žel. bet. nosníku jeřábové dráhy

Spojovací můstky:

Spojení původního betonu s novým je často problematické, proto se používají můstky:

 • celoplošné z cemento-akrylátových směsí
 • celoplošné z cemento-epoxidových směsí
 • celoplošné, čistě epoxidové
 • kombinace předchozích s vlepenými ocelovými kotvami a přídavnou výztuží

Mechanické vyztužení ŽB konstrukcí:

DELTAFLOR plus® spol. s r.o. zajišťuje dvě oblasti:

 • přidání nové ocelové armatury, obvykle chemicky kotvené k původní konstrukci s přebetonováním (většinou tlakovým nástřikem)
 • nalepení lamel s paralelními uhlíkovými vlákny vysokomodulovými (vysokopevnostními). 
  Rozmístění a dimenze lamel vychází z pevnostního výpočtu, který zajistíme a předložíme.

 

​​Podlaha odolná ropným látkám​​
Podlaha odolná ropným látkám

Kotvení a podlévání strojů:

Pracovníci firmy DELTAFLOR plus® spol. s r.o. jsou dobře seznámeni s touto problematikou díky řadě úspěšně realizovaných akcí, například ve Škoda Plzeň. Dodnes je funkční podlití kovacího lisu provedené v roce 1967. Obdobně to platí pro kotvení základů strojů vůči stavebnímu základu s využitím epoxidů o volitelném modulu pružnosti. Uvedená technika je plně využitelná při opravách a rekonstrukcích jeřábových drah (kotvení nových podkladnic vč. podlití, příp. podlití patek kolejnic). 

Obecně platnou výhodou je:

 • relativně pružné spojení
 • vysoce pevné spojení
 • krátký čas do plného zatížení
 • snadnost docílení 100% vyplnění. Tím se snižuje specifické namáhání a úměrně tomu se prodlužuje životnost